Art&PhotoBk

美術書及び写真集 (写真が多い書籍)

在庫品のみを見たい方は http://www.nsleloi.co.jp/art&photobkSTOCKS.html をご覧ください(SOLD OUT商品は省いています)

(ヴェトナム及びその他の国々の書籍、但し戦争書籍は http://www.nsleloi.co.jp/books-vnwar.htmをご覧下さい
2020年08月06日更新

  最近の追加分  

08月06日 Snakes (SQUAMATA: SERPENTES) and Turtles (SQUAMATA: TESTUDINES) From Binh Dinh Province Central-Southern Vietnam
08月03日 Palms of Vietnam 
08月03日 On Contested Terrain, An-My Lê

07月26日 Sense of Travelling in Saigon – Vietnam: An Illustrated Book About Architecture and Lifestyle    
07月26日 Street Foodie Vietnam Translated
07月09日 Dong Son Drums in Viet Nam

06月07日 The Former Đan Dương Palace, And the Tomb of Emperor Quang Trung In Huế
06月07日  Đin Thn Và Nghi Thc Hu Đng Vit Nam, Maurice Durand [1] & Thánh Mu Linh Tiêm [2]
06月06日  Ph C Hà Ni: Kí Họạ và Hi c (Hanoi's Old Quarter - Sketches and Memories)
06月05日  Ngh Thut Huế (L'Art à Hué)
06月03日 Mùa Nng Phai  (再入荷) 

 

レロイ書店の商品番号B及びCの中の美術書及び写真集で、以下のように分類しています。
書籍タイトルをクリックすると同書籍紹介のページに移りますが、内容見本となる画像を数点載せていますのでご覧下さい。
クリックしたページの一番下近く(説明文の下)に商品番号、在庫有無、販売価格が記されています。 注文方法 送料 代金の支払 レロイ書店ホーム

このページ、タイトルの後の国旗は出版国を意味します。   ご注文はレロイ書店まで(servoce@nsleloi.co.jp)   

美術(絵画、彫刻、スケッチ、現代アート等)    写真集(芸術写真)    写真集(芸能)    写真集(歴史・文化・ 建築・宗教 等)    少数民族・民族

写真集(地理、国土、観光)  動植物(図鑑ほか)  アンティーク、陶器、コレクターズ・アイテム      新たな追加には

 


美術(絵画、彫刻、スケッチ、現代アート等)

12 Ngh Sĩ M Thut Đương Đại Vit Nam (12 Contemporary Artists of Vietnam)  

100 Vietnamese Painters and Sculptors of the 20th Century    SOLD OUT

Arts du Vietnam   SOLD OUT

Arts du Vietnam – Nouvelles Approches     SOLD OUT

Arts of Vieät Nam 1009-1945     SOLD OUT

As Seen By Both Sides   

Bn Ráp Ha Tiết M Thut C Vit Nam (Rubbings of Vietnamese Ancient Fine Arts Patterns)    2020年03月31日 画像変更

Vietnam Behind The Lines (Images From The War 1965-1975)  

Bích Nguyeät   2020年04月05日 画像変更

Bieån Maën   


Bùi Xuân Phái 

Bùi Xuân Phái (1920-1988)

Buøi Xuaân Phaùi – Vieát Döôùi AÙnh Ñeøn Daàu  

Changing Identity (Recent Works by Women Artists from Vietnam)     SOLD OUT  

Connect: Kunstszene Vietnam SOLD OUT

A Glimpse of Recollection   SOLD OUT

Döông Caåm Chöông (Keû Löõ Haønh Khoâng Meät Moûi cuûa Ñöôøng Daøi)    SOLD OUT

(Dogma) Morale From the Ministry  SOLD OUT

Đăng Tin Tưng    

Điêu Khc Cham (Cham Sculpture; チャム彫刻)     SOLD OUT

Điêu Khc Chăm và Thn Thoi n Đ      SOLD OUT

Điêu Khc Thành Ph H Chí Minh 1975-2000 (Sculpture Ho Chi Minh City 1975-2010)     

The Face of Time    

Gp Vit Nam   2020年02月18日追加   SOLD OUT

Gii Thưởng Hi M Thut Vit Nam 1993-2003   2020年04月06日画像変更

Hanoi Seasons     

Hoa San Paintings by Lư Tông Đo (蘆崇道畫集

Hoïa San Lö Toøng Ñaïo (蘆崇道畫集)

Ha Sĩ - Chiến Sĩ Trang Phượng Painter - Soldier     2020年05月16日追加

Ha Sĩ Khóa Kháng Chiến (1950-1954)      SOLD OUT

Hoïa Só Mai Laân Leâ Thò Saâm vaø Gia Ñình (Artist Painter Mai Lan – Le Thi Sam and The Family)   SOLD OUT

Ha Sĩ Ngô Mnh Lân: Mt Đi Mơ Nhng Gic Mơ Thơ Tr     2020年05月28日追加

Hi Ha Phm Minh Tun (Art - Phm Minh Tun) 

Hi Ha Sơn Mài Vit Nam (Vietnamese Lacquer Painting)     SOLD OUT

Hi Hoa Trn Ngc Hi (Tran Ngoc Hai's Art) 

Hoàn Queâ Höông Qua Tranh Luïa Nguyeãn Thò Taâm (Soul of the Homeland Through Artist Nguyeãn Thò Taâm’s Silk Painting) SOLD OUT

Huỳnh Phương Đông: Visions of War and Peace (Góc Nhìn Chiến Tranh và Hòa Bình)    

Il Drago e la Farfalla

Không Gian Mi (Điêu Khc Đương Đi Vit Nam: "New Space" Vietnamese Contemporary Sculpture)

Kyù ÖÙc Thôøi Gian 

c Tui Thơ Qua Ngh Thut Thc Ăn  

Lost in Vietnam     2019年05月21日追加

Lương Xuân Nh      

M Thut Ðô Th Sài Gòn – Gia Ðnh 1900-1975 (The Urban Fine-Arts in Sai Gon – Gia Dinh 1900-1975)      SOLD OUT

M Thut ng Dng Vit Nam Đương Đi  (Vietnamese Contemporary Applied Arts) 

M Thut ng Dng Vit Nam (Tác Gi, Tác Phm)    2020年04月10日追加

M Thut Vit Nam Đương Đại (Contemporary Fine Arts of Vietnam) SOLD OUT

M Thut Vit Nam Ngày Xưa    SOLD OUT

Naked Hanoi  画像変更 2019年12月27日

Ngh Thut Huế (L'Art à Hué)    2020年06月05日追加

Ngh Thut Thư Pháp Vi Thơ Nht Ký Trong Tù ca Ch Tch H Chí Minh  画像変更 2020年04月03日

Ngheâä Thuaät Töôïng Goã Daân Gian Taây Nguyeân  SOLD OUT

Nghiem Xuan Quang (People and Country Landscape on Woodblock Prints)     

Nguyn Bích: Ha Sĩ ca Nhng Ô Tranh Nh  

Nguyen Cam – Hanoi-Paris: L’Odyssee d’un Peintre (From Hanoi to Paris: A Painter’s Odyssey)     SOLD OUT 

Nguyeãn Trònh Thaùi  SOLD OUT 

Nguyen Xuan Huy  

Nguyen Xuan Huy – Last Spoken Word      

Nhng Nét Đan Thanh (Equisite Brushstrokes: Thơ văn đin tích trên đ sư ký kiu th k XIII-XIX) 

A Peaceful Legionnaire (An Indochina Sketchbook 1948-1954)   

Ph C Hà Ni: Kí Họạ và Hi c (Hanoi's Old Quarter - Sketches and Memories)      2020年06月05日

Phuøng Phaåm (Tranh Khaéc Goå)   SOLD OUT

La Sculpture du Champa (Tresors d’Art du Vietnam; Ve-XVe siecles)      

Sài Gòn Trăm Bước    2019年05月15日追加

Sơn Mài Đng Giao (The Lacquer Paintings of Dang Giao) 

The Sonata of Vietnam Countryside   

Tng Ba / 3rd Floor (Câu Chuyn v Các Ngh Sĩ Tr Đương Đi)    

Thang Trn Phnh (1895-1973)      SOLD OUT

Thơ Thư Pháp & nh (Hoa Sen Ngày Xuân)    SOLD OUT

Trn Tuy: Quà Tăng Nhng Người Cùng Thi (A Present for Contemproraries) 


Tranh Bút Bi  (Ball Point Pen Drawing) 

Tranh Böûu Chæ (Böûu Chæ’s Drawings and Paintings)    SOLD OUT

Tranh C Đng  (Trường Đi Hc M Thut TP. H Chí Minh)      SOLD OUT 

Tranh Hoa (Floral Paintings) 

Tranh Dân Gian Vit Nam (Sưu tm và nghiên cu)      SOLD OUT 

Tranh Khaéc Goã Vieät Nam (Vietnamese Contemporary Wood Engraving)  SOLD OUT

Tranh – Ký Ha Trên Ðt Pháp (Croquis d’un Peregrin au olong des routes de France)      

Tranh La Kiu (Silk Paintings – The Tale of Kieu / Peinture sur Soie – L’Histoire de Kieu)    SOLD OUT

Tranh Luïa Vieät Nam (Les peinlures sur soie du Vietnam)      SOLD OUT

Tranh Sôn Daàu Vieät Nam (Les Peintures aø lHuile du Vietnam; Vietnam’s Oil Paintings)  SOLD OUT

Tranh Tết: Nét Tinh Hoa Truyn Thng Vit       SOLD OUT

Tranh Thy Mc Người Hoa Thành Ph H Chí Minh (胡志明市華人水墨画集; Water-colour Paintings of the Chinese-Vietnamese in Ho Chi Minh City)   

Trin Lãm Hi Ha Dân Tc và Min Núi     

Trin Lãm M Thut ca Các N Ha Sĩ N Điêu Khc Năm 2001    

Trin Lãm Tranh C Đng Toàn Quc 2010 

Tượng Than Vit Nam (Vietnam Coal Sculpture)   

Vietnam: Croquis et Aquarelles de Vincent Besancon     

Vietnam: New Winds (Contemporary Artists from Vietnam)       

Vietnam Posters and Billboards      SOLD OUT

Vietnam Eye: Contemporary Vietnamese Art        2020年03月25日追加 SOLD OUT

Viet Nam Trong Quá Kh Qua Tranh Khc Pháp (Viet Nam Dans Le Passé En Gravures Francaises; Viet Nam In The Past By French Engravings)     SOLD OUT

Vietnamese Contemporary Painters     SOLD OUT

Vietnamese Folk Paintings     SOLD OUT

Vietnamesische Kunst        2020年03月06日追加 SOLD OUT

Vietnamesische Malerei    SOLD OUT

Vu Dinh Son (My Art Painting’s 2014)         2020年05月11日追加

The World of Le Thanh Son   SOLD OUT

 

写真集(芸術写真)

nh Ðen & Trng (Photo Black & White)   

nh Ngh Thut, Duy Anh    2020年04月01日追加

nh Ngh Thut Nguyn Nhung (Art Photography)    


AÛnh Vieät Nam Theá Kyû XX (Vietnamese Photography In The 20th Century; La Photographie du Vietnam au 20e Sieøcle)   SOLD OUT

AÛnh Voõ An Ninh  SOLD OUT

B Sưu Tp nh V Th Trường 97 (The Collection of Photos of the Market 1997; Cuc Thi nh Ln 2 - 1997)        SOLD OUT

Cm Ơn, Ngày Thanh Xuân Rc R (Jun Vũ, The First Photobook)   SOLD OUT

Caûm Xuùc Haø Noäi (Hanoi Emotion; Black & White Photos)     SOLD OUT

Di Sn Vit Nam: Nhng Dòng Sông (Vietnam Heritage - Rivers of Vietnam)       2019年08月09日追加

Femmes (Women; Esprit du Vietnam/Spirit of Vietnam)     

Gà Trng - Gà Mái & Nhng K Mng Mơ     SOLD OUT

Ghosts in the Landscape (Vietnam Revisited) 

Happy Stories in Viet Nam     

Home Work (Domestic Labour in the Suberbes and Villages in and around Hanoi, Vietnam)   

Indochine (Un film de Régis Wargnier     2020年06月08日追加

Insistence On Hope  SOLD OUT

K c Min Quê (Memories of My Native Land; 田舎記憶)   

c Mt nh Vin Sài Gòn (Câu Chuyn Vin Kính)  

Lp Lánh Áo Hoa  

Merchants in Motion (The Art of Vietnam’s Street Vendors)        SOLD OUT

Min C Tích (Fairytale Land)     

(Dzung Yoko Art Book) Mindfulness ( Đây, Bây Gi)        2020年05月27日追加

Mùa Nng Phai      再入荷

Nhng Khúc Tình Dung D (Tp thơ-nh: Phan Th Nguyt Hng & Nguyn Thành Cuc) 

Nhng Tác Phm Nhiếp nh Đot Gii Thưởng Quc Tế (The Awarded Photographic Works in the International Contests) 

On Contested Terrain, An-My Lê      2020年08月03日追加

Phong Caûnh & Con Ngöôøi (Truùc Vieân)   

Ph C Hi An (Hoi An Ancient Town)  

The Pink Choice << Yêu Là Yêu>>      SOLD OUT

Sapa (Photo by Nguyeãn Tho)  ï   SOLD OUT

Sóng Cùng Năm Tháng (Live Abreast of Time: 100 Năm Kit Tàc nh Vit Nam)  

To Tác – Artifacts    

Thi Sĩ Vi Chiếc Máy nh (The Poet With a Camera)     2020年04月03日 写真変更

Viet Nam (Photo de Michel Huet)    

Viet Nam An Alternative View   

Vit Nam Trong Trái Tim Tôi (Vietnam In My Heart)   

Vietnam Our Beloved Land    SOLD OUT

Vit Nam Quê Hương Tôi   

Vietnam Reworked     

Xuân Thì (Springtime)       SOLD OUT

 

写真集(芸能)

20 Năm Thúy Hng Thúy Hnh    

101 B Phim Vit Nam Hay Nht     SOLD OUT

365 Nhng Người L Quen Thuc   

nh Thi Trang Vit Nam     SOLD OUT

Anthropologie (February 2014)   

Bt Ðu T Mt Kết Thúc (Tư Truyn Wanbi Tun Anh)     SOLD OUT

Dzung Yoko – Artbook (Day Dreamers – Nhng K Mông Mơ)    

Đơn Ca Tài T - Li T Tình ca Dân Tc, Quê Hương! (Southern Folk Music - Love Lyrics of the Country)    SOLD OUT

Going East (Tìm v Phương Đông; Dzung Yoko Artbook)      SOLD OUT

Hào Quang (The Art of Scandal)   

(Tôi v chân dung tôi) Hương Giang Idol    

Kho Sát Trò Xuân Ph     SOLD OUT

Khonh Khc Sàn Din     

Là Tôi, Hà Anh 

Love (S Yêu Thương; Dzung Yoko Art Book)    SOLD OUT

Marguerite Duras, des Journées Entières en Indochine 

Marionnettes sur Eau du Vietnam     2019年12月04日追加 SOLD OUT

Mt (Quc-Bo: nh - bài viết - nhc)  

Ngh Thut Hóa Trang Mt N Trong Sân Khu Hát Bi (The Art of Mask Making-up in Hát Bi) 

Ngöôøi Ñeïp Vieät Nam   SOLD OUT

Nhng Người Bn ca Tôi (My Friends) 

Scar of Life (Vết So Cuc Đi) 

(Hi Ký Ngh Sĩ Kim Cương) Sng Cho Người Sng Cho Minh   SOLD OUT

Tâm       2019年12月15日追加

(Tp sách nh) Tiếng Vng Ngàn Năm: Mt S Nhc C Các Dân Tc Vit Nam ((A Picture book on Millennium) Odd Reverberations: A Number of Traditional Musical Instruments of Vietnam)    SOLD OUT

Vietnamese Traditional Water Puppetry (Second Edition)    

Vietnamese Traditional Water Puppetry (Fourth Edition)     SOLD OUT

You Can Take The Boy Out Of Vietnam But You Can't Take Vietnam Out Of The Boy (Anh Có Th Mang Niôt Câu Trai Ra Khi Vitnam Nhng Anh Không Th Ly Vitnam Ra Khi Câu Trai)  

ベトナムの水上人形    SOLD OUT

 

 

写真集(歴史・文化・建築・宗教等)

11 Di Sn Văn Hóa Phi Vt Th Vit Nam Được Unesco Vinh Danh (The Eleven Intangible Cultural Heritages Recognized by the Unesco)       SOLD OUT

15 Năm Nhà Vui Tiên Phong Kiến To     

150 Năm Hình Bóng Sài Gòn 1863-2013      SOLD OUT

1000 Năm Thang Long Hà Ni Tp 1      2020年04月10日追加

2018 - Du n Lch S Bóng Đá Vit Nam       2019年08月09日追加

Adieu Saigon     SOLD OUT 

Âm Nhc Cng Chiêng Tây Nguyên: n Tư Liu Lưu Tr ti Pháp   SOLD OUT

Âm Thanh Cu Thang G (Cm Lun v Kiến Trúc Nhà & Đô Th)   

Ăn Quà Xuyên Vit   SOLD OUT

AÊn Vaët Saøi Goøn     SOLD OUT

Áo Dài Lemur và Bi Cnh Phong Hoá & Ngày Nay     2020年01月21日  SOLD OUT

Architectures du Vietnam Colonial (Repenser le Metissage)     SOLD OUT

Archives de l’Indochine   SOLD OUT

Art & Archaeology of Fu Nan (Pre-Khmer Kingdom of the Lower Mekong Valley)     SOLD OUT

L’Art à Hué    SOLD OUT

An Artist’s Portrait of Vo Nguyen Giap    SOLD OUT

The Banh Mi Handbook: Recipes for Crazy-Delicious Vietnamese Sandwiches       SOLD OUT

Beer Guide to Vietnam and Neighbouring Countries 

Behind the Visor My Life in Wartorn Vietnam       2020年01月05日追加

Bois et Bateaux du Viêtnam      

Le Bouddhisme Traditionnel au Sud-Viêtnam      SOLD OUT 

The Bronze Đông Sơn Drums       2020年05月13日追加 SOLD OUT

The Buddhist Art: Vietnamese Perspectives      SOLD OUT

Building Saigon South (Sustainable Lessons for a Livable Future)       2019年07月10日追加  SOLD OUT

Le Caodaïsme en Images     2019年10月27日追加 SOLD OUT

Capitales Oubliees: Hue - Vietnam 

Champa Architecture: Vietnam Towers Road   SOLD OUT  

Cholon (Ville Chinoise)     SOLD OUT 

Ch Tch H Chí Minh Cuc Đi và S Nghip Cách Mng   

Ch Tch H Chí Minh vi Th Đô Hà Ni (sách nh)  

Chuøa Buùt Thaùp Kieán Truùc/Ñieâu Khaéc (The Pagoda But Thap Architecture/Sculpture)  SOLD OUT

Chùa Dâu và Ngh Thut T Pháp (Dau Pagoda and the Art of Tu Phap Religion)    SOLD OUT

Chuøa Vieät Nam (2010)    SOLD OUT

Chuøa Vieät Nam Tieâu Bieåu  SOLD OUT

C Đô Huế (The Former Capital of Huế; L'ancienne Capitale de Huế)  

La Cochinchine 

The Colonial Good Life: A Commentary on Andre Joyeux’s Vision of French Indochina   

Comprendre l'Habitat de Hà Ni: Une Expérience Interculturelle de Partenariat Universitaire (Tìm Hiu Vn Đ Ca Hà Ni: Mt Kinh Nghim Liên Văn Hóa Trong Hp Tác Đi Hc;  The Habitat of Hà Ni: an Intercultural University Cooperation Project)       SOLD OUT        

Connaissance du Vit-Nam (2003)     2020年02月27日追加 

The Country Life in the Red River Delta    SOLD OUT

Cuc Sng Đng Bng Sông Cu Long (Câu Chuyn ca Sáu Cng Đng)   SOLD OUT

Danh Lam X Huế (The Celebrated Pagodas of Hue; Les Célèbres Pagodes de Huế)       SOLD OUT

Di Sn Sài Gòn (Saigon Heritage)      SOLD OUT

Di Sn Sài Gòn Thành Ph H Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)  SOLD OUT

Di Sn Văn Hóa Dòng H: Nhũng Đn Th, Lăng và Cung Đin H Nguyn Vit Nam    SOLD OUT

Di Tích Lch S Đn Hùng      

Đà Lt Mt Thi Hương Xa (Du Kho Văn Hóa Đà Lt 1954-1975)        SOLD OUT

Đà Lt và Nhũng Bí n Nam Tây Nguyên      

Ði L Phc Vit Nam Thi Nguyn 1802-1945     SOLD OUT

Ði Tướng Võ Nguyên Giáp Trong Trái Tim Tôi (General Vo Nguyen Giap in My Heart)