Art&PhotoBk

美術書及び写真集 (写真が多い書籍)
(ヴェトナム及びその他の国々の書籍、但し戦争書籍は http://www.nsleloi.co.jp/books-vnwar.htmをご覧下さい
2019年10月15日更新

  最近の追加分  

2019年10月13日 安南美號大銭の研究(銅銭の部)
2019年10月02日 The Vietnam Whore
2019年10月02日 Berliner Höhlenkundliche Berichte Band 22 Northern Vietnam 1993-2006 
Berliner Höhlenkundliche Berichte Band 43 Karst and Caves of South Vietnam, Part 1: Provinces of Kien GIang, An Giang and Da Nang 
Berliner Höhlenkundliche Berichte Band 55 Karst and Caves of Ninh Binh Province (Northern Vietnam)  
Berliner Höhlenkundliche Berichte Band 56 Karst and Caves of South Vietnam Part 2: Provinces of Dong Nai, Lam Dong and Quang Tri  
Berliner Höhlenkundliche Berichte Band 74 Karst and Caves of South Vietnam Part 3: The Caves of Krong No Volcanic Geopark (Dak Nong province) 

2019年09月22日 Thư Binh Sĩ Thi Kỳ Kháng Chiến Cu Quc 1945-1975 (Soldier Mail During the Resistance Wars for National Salvation 1945-1975)
2019年09月22日 Mt S Nét Lch S Bưu Chính Qua Tem Thư Thi Kỳ Cách Mng Min Nam Vit Nam (Some Features of Postal History in the Period of Revolutionary South Vietnam)
2019年09月02日 Cm Ơn, Ngày Thanh Xuân Rc R
Vit Nam Vô Dch
2019年09月01日 Hanoi Promenade

 

レロイ書店の商品番号B及びCの中の美術書及び写真集で、以下のように分類しています。
書籍タイトルをクリックすると同書籍紹介のページに移りますが、内容見本となる画像を数点載せていますのでご覧下さい。
クリックしたページの一番下近く(説明文の下)に商品番号、在庫有無、販売価格が記されています。 注文方法 送料 代金の支払 レロイ書店ホーム

このページ、タイトルの後の国旗は出版国を意味します。   ご注文はレロイ書店まで(servoce@nsleloi.co.jp)   

美術(絵画、彫刻、スケッチ等)    写真集(芸術写真)    写真集(芸能)    写真集(歴史・文化・ 建築・宗教 等)    少数民族・民族

写真集(地理、国土、観光)  動植物(図鑑ほか)  アンティーク、陶器、コレクターズ・アイテム      新たな追加には

 


美術(絵画、彫刻、スケッチ等)

12 Ngh Sĩ M Thut Đương Đại Vit Nam (12 Contemporary Artists of Vietnam)  

100 Vietnamese Painters and Sculptors of the 20th Century    SOLD OUT

Arts du Vietnam   SOLD OUT

Arts du Vietnam – Nouvelles Approches     SOLD OUT

Arts of Vieät Nam 1009-1945     SOLD OUT

As Seen By Both Sides   

Bn Rp Ha Tiết M Thut C Vit Nam (Rubbings of Vietnamese Ancient Fine Arts Patterns)   

Vietnam Behind The Lines (Images From The War 1965-1975)  

Bích Nguyeät

Bieån Maën   


Bùi Xuân Phái 

Bùi Xuân Phái (1920-1988)

Buøi Xuaân Phaùi – Vieát Döôùi AÙnh Ñeøn Daàu   SOLD OUT

Changing Identity (Recent Works by Women Artists from Vietnam)     SOLD OUT  

A Glimpse of Recollection   SOLD OUT

Döông Caåm Chöông (Keû Löõ Haønh Khoâng Meät Moûi cuûa Ñöôøng Daøi)    SOLD OUT

(Dogma) Morale From the Ministry  SOLD OUT

Đăng Tin Tưng    

Điêu Khc Cham (Cham Sculpture; チャム彫刻)     SOLD OUT

Điêu Khc Chăm và Thn Thoi n Đ      SOLD OUT

Điêu Khc Thành Ph H Chí Minh 1975-2000 (Sculpture Ho Chi Minh City 1975-2010)     

The Face of Time    

Giaûi Thöôûng Hoäi Myõ Thuaät Vieät Nam 1993-2003 

Hanoi Seasons     

Hoa San Paintings by Lư Tông Đo (蘆崇道畫集

Hoïa San Lö Toøng Ñaïo (蘆崇道畫集)

Ha Sĩ Khóa Kháng Chiến (1950-1954)      SOLD OUT

Hoïa Só Mai Laân Leâ Thò Saâm vaø Gia Ñình (Artist Painter Mai Lan – Le Thi Sam and The Family)   SOLD OUT

Hi Ha Phm Minh Tun (Art - Phm Minh Tun) 

Hi Ha Sơn Mài Vit Nam (Vietnamese Lacquer Painting)     SOLD OUT

Hi Hoa Trn Ngc Hi (Tran Ngoc Hai's Art) 

Hoàn Queâ Höông Qua Tranh Luïa Nguyeãn Thò Taâm (Soul of the Homeland Through Artist Nguyeãn Thò Taâm’s Silk Painting) SOLD OUT

Huỳnh Phương Đông: Visions of War and Peace (Góc Nhìn Chiến Tranh và Hòa Bình)    

Il Drago e la Farfalla

Không Gian Mi (Điêu Khc Đương Đi Vit Nam: "New Space" Vietnamese Contemporary Sculpture)

Kyù ÖÙc Thôøi Gian 

c Tui Thơ Qua Ngh Thut Thc Ăn  

Lost in Vietnam    2019年05月21日追加

Lương Xuân Nh      

M Thut Ðô Th Sài Gòn – Gia Ðnh 1900-1975 (The Urban Fine-Arts in Sai Gon – Gia Dinh 1900-1975)      SOLD OUT

Myõ Thuaät ÖÙng Duïng Vieät Nam Ñöông Ñaïi (Vietnamese Contemporary Applied Arts) 


M Thut Vit Nam Đương Đại (Contemporary Fine Arts of Vietnam) SOLD OUT

M Thut Vit Nam Ngày Xưa   

Naked Hanoi 

Ngheä Thuaät Thö Phaùp Vôùi Thô Nhaät Kyù Trong Tuø cuûa Chuû Tòch Hoà Chí Minh 

Ngheâä Thuaät Töôïng Goã Daân Gian Taây Nguyeân  SOLD OUT

Nghiem Xuan Quang (People and Country Landscape on Woodblock Prints)     

Nguyn Bích: Ha Sĩ ca Nhng Ô Tranh Nh   2019年02月12日追加

Nguyen Cam – Hanoi-Paris: L’Odyssee d’un Peintre (From Hanoi to Paris: A Painter’s Odyssey)     SOLD OUT 

Nguyeãn Trònh Thaùi  SOLD OUT 

Nguyen Xuan Huy  

Nguyen Xuan Huy – Last Spoken Word      

Nhng Nét Đan Thanh (Equisite Brushstrokes: Thơ văn đin tích trên đ sư ký kiu th k XIII-XIX) 

A Peaceful Legionnaire (An Indochina Sketchbook 1948-1954)   

Phuøng Phaåm (Tranh Khaéc Goå)   SOLD OUT

La Sculpture du Champa (Tresors d’Art du Vietnam; Ve-XVe siecles)      

Sài Gòn Trăm Bước    2019年05月15日追加

Sơn Mài Đng Giao (The Lacquer Paintings of Dang Giao) 

The Sonata of Vietnam Countryside   

Tng Ba / 3rd Floor (Câu Chuyn v Các Ngh Sĩ Tr Đương Đi)    

Thang Trn Phnh (1895-1973)      SOLD OUT

Thơ Thư Pháp & nh (Hoa Sen Ngày Xuân)    SOLD OUT

Traàn Tuy: Quaø Taêng Nhöõng Ngöôøi Cuøng Thôøi (A Present for Contemproraries) 


Tranh Bút Bi  (Ball Point Pen Drawing) 

Tranh Böûu Chæ (Böûu Chæ’s Drawings and Paintings)    SOLD OUT

Tranh C Đng  (Trường Đi Hc M Thut TP. H Chí Minh)      SOLD OUT 

Tranh Hoa (Floral Paintings) 

Tranh Dân Gian Vit Nam (Sưu tm và nghiên cu)      SOLD OUT 

Tranh Khaéc Goã Vieät Nam (Vietnamese Contemporary Wood Engraving)  SOLD OUT

Tranh – Ký Ha Trên Ðt Pháp (Croquis d’un Peregrin au olong des routes de France)      

Tranh La Kiu (Silk Paintings – The Tale of Kieu / Peinture sur Soie – L’Histoire de Kieu)    SOLD OUT

Tranh Luïa Vieät Nam (Les peinlures sur soie du Vietnam)      SOLD OUT

Tranh Sôn Daàu Vieät Nam (Les Peintures aø lHuile du Vietnam; Vietnam’s Oil Paintings)  SOLD OUT

Tranh Tết: Nét Tinh Hoa Truyn Thng Vit      2019年04月11日追加  SOLD OUT

Tranh Thy Mc Người Hoa Thành Ph H Chí Minh (胡志明市華人水墨画集; Water-colour Paintings of the Chinese-Vietnamese in Ho Chi Minh City)   

Trin Lãm Hi Ha Dân Tc và Min Núi     

Trieån Laõm Myõ Thuaät Cuûa Caùc Nöõ Hoa Só Nöõ Ñieâu Khaéc Naêm 2001    

Trin Lãm Tranh C Đng Toàn Quc 2010 

Tượng Than Vit Nam (Vietnam Coal Sculpture)   

Vietnam: Croquis et Aquarelles de Vincent Besancon     

Vietnam: New Winds (Contemporary Artists from Vietnam)          2019年05月16日追加

Vietnam Posters and Billboards      SOLD OUT

Viet Nam Trong Quá Kh Qua Tranh Khc Pháp (Viet Nam Dans Le Passé En Gravures Francaises; Viet Nam In The Past By French Engravings)     SOLD OUT

Vietnamese Contemporary Painters   

Vietnamese Folk Paintings     SOLD OUT

Vietnamesische Malerei 

The World of Le Thanh Son   SOLD OUT

 

写真集(芸術写真)

nh Ðen & Trng (Photo Black & White)   

AÛnh Ngheät Thuaät Nguyeãn Nhung (Art Photography)    


AÛnh Vieät Nam Theá Kyû XX (Vietnamese Photography In The 20th Century; La Photographie du Vietnam au 20e Sieøcle)   SOLD OUT

AÛnh Voõ An Ninh  SOLD OUT

B Sưu Tp nh V Th Trường 97 (The Collection of Photos of the Market 1997; Cuc Thi nh Ln 2 - 1997)        SOLD OUT

Cm Ơn, Ngày Thanh Xuân Rc R (Jun Vũ, The First Photobook)     2019年09月02日追加

Caûm Xuùc Haø Noäi (Hanoi Emotion; Black & White Photos)     SOLD OUT

Di Sn Vit Nam: Nhng Dòng Sông (Vietnam Heritage - Rivers of Vietnam)     2019年08月09日追加

Femmes (Women; Esprit du Vietnam/Spirit of Vietnam)     

Gà Trng - Gà Mái & Nhng K Mng Mơ   

Ghosts in the Landscape (Vietnam Revisited) 

Happy Stories in Viet Nam     

Home Work (Domestic Labour in the Suberbes and Villages in and around Hanoi, Vietnam)   

Insistence On Hope  SOLD OUT

Kyû ÖÙc Mieàn Queâ (Memories of My Native Land; 田舎記憶)   

c Mt nh Vin Sài Gòn (Câu Chuyn Vin Kính)  

Lp Lánh Áo Hoa  

Merchants in Motion (The Art of Vietnam’s Street Vendors)        SOLD OUT

Min C Tích (Fairytale Land)     

Mùa Nng Phai     2019年04月08日再入荷

Nhng Khúc Tình Dung D (Tp thơ-nh: Phan Th Nguyt Hng & Nguyn Thành Cuc) 

Nhöõng Taùc Phaåm Nhieáp AÛnh Ñoaït Giaûi Thöôûng Quoác Te (The Awarded Photographic Works in the International Contests) 

Phong Caûnh & Con Ngöôøi (Truùc Vieân)

Ph C Hi An (Hoi An Ancient Town)  

The Pink Choice << Yêu Là Yêu>>      SOLD OUT

Sapa (Photo by Nguyeãn Tho)  ï   SOLD OUT

Soùng Cuøng Naêm Thaùng (Live Abreast of Time; 100 Naêm kieät taùc aûnh Vieät Nam) 

To Tác – Artifacts    

Thi Só Vôùi Chieác Maùy AÛnh

Viet Nam (Photo de Michel Huet)    

Viet Nam An Alternative View   

Vieät Nam Trong Traùi Tim Toâi (Vietnam in My Heart)   

Vietnam Our Beloved Land   

Vit Nam Quê Hương Tôi   

Vietnam Reworked     

Xuân Thì (Springtime)       SOLD OUT

 

写真集(芸能)

20 Năm Thúy Hng Thúy Hnh    

101 B Phim Vit Nam Hay Nht     2018年12月05日追加 SOLD OUT

365 Nhng Người L Quen Thuc   

nh Thi Trang Vit Nam     SOLD OUT

Anthropologie (February 2014)   

Bt Ðu T Mt Kết Thúc (Tư Truyn Wanbi Tun Anh)     SOLD OUT

Dzung Yoko – Artbook (Day Dreamers – Nhng K Mông Mơ)    

Đơn Ca Tài T - Li T Tình ca Dân Tc, Quê Hương! (Southern Folk Music - Love Lyrics of the Country)    SOLD OUT

Going East (Tìm v Phương Đông; Dzung Yoko Artbook)     

Hào Quang (The Art of Scandal)   

(Tôi v chân dung tôi) Hương Giang Idol    

Kho Sát Trò Xuân Ph     

Khonh Khc Sàn Din     

Là Tôi, Hà Anh 

Love (S Yêu Thương; Dzung Yoko Art Book)   

Marguerite Duras, des Journées Entières en Indochine 

Maët (Quoác-Baûo; aûnh – baøi vieát – mhaïc) 

Ngheä Thuaät Hoùa Trang Maët Na Trong Saân Khaáu Haùt Boäi (The Art of Mask Making Up Hat Boi) 

Ngöôøi Ñeïp Vieät Nam   SOLD OUT


Nhöõng Ngöôøi Baïn cuûa Toâi (My Friends) 

Scar of Life (Veát Seïo Cuoäc Ñôøi)  

(Hi Ký Ngh Sĩ Kim Cương) Sng Cho Người Sng Cho Minh  

(Tp sách nh) Tiếng Vng Ngàn Năm: Mt S Nhc C Các Dân Tc Vit Nam ((A Picture book on Millennium) Odd Reverberations: A Number of Traditional Musical Instruments of Vietnam)   

Vietnamese Traditional Water Puppetry (Second Edition)    

Vietnamese Traditional Water Puppetry (Fourth Edition)     SOLD OUT

You Can Take the Boy Out of Vietnam But You Can't Take Vietnam Out of the Boy(Anh coù theå mang nioât caâu trai ra khoûi Vieätnam nhöng anh khoâng theå laáy Vieätnam ra khoûi caâu trai)   

ベトナムの水上人形    SOLD OUT

 

 

写真集(歴史・文化・建築・宗教等)

11 Di Sn Văn Hóa Phi Vt Th Vit Nam Được Unesco Vinh Danh (The Eleven Intangible Cultural Heritages Recognized by the Unesco)       SOLD OUT

15 Năm Nhà Vui Tiên Phong Kiến To     

150 Năm Hình Bóng Sài Gòn 1863-2013      SOLD OUT

2018 - Du n Lch S Bóng Đá Vit Nam       2019年08月09日追加

Adieu Saigon     SOLD OUT 

Âm Nhc Cng Chiêng Tây Nguyên: n Tư Liu Lưu Tr ti Pháp   SOLD OUT

Âm Thanh Cu Thang G (Cm Lun v Kiến Trúc Nhà & Đô Th)   

Ăn Quà Xuyên Vit   SOLD OUT

AÊn Vaët Saøi Goøn     SOLD OUT

Architectures du Vietnam Colonial (Repenser le Metissage)     SOLD OUT

Archives de l’Indochine  

Art & Archaeology of Fu Nan (Pre-Khmer Kingdom of the Lower Mekong Valley)     SOLD OUT

L’Art à Hué    SOLD OUT

An Artist’s Portrait of Vo Nguyen Giap    SOLD OUT

The Banh Mi Handbook: Recipes for Crazy-Delicious Vietnamese Sandwiches       SOLD OUT

Beer Guide to Vietnam and Neighbouring Countries 

Bois et Bateaux du Viêtnam      

Le Bouddhisme Traditionnel au Sud-Viêtnam      SOLD OUT 

The Buddhist Art: Vietnamese Perspectives      SOLD OUT

Building Saigon South (Sustainable Lessons for a Livable Future)       2019年07月10日追加  SOLD OUT

Capitales Oubliees: Hue - Vietnam 

Champa Architecture: Vietnam Towers Road   SOLD OUT  

Cholon (Ville Chinoise)     SOLD OUT 

Chuû Tòch Hoà Chí Minh Cuoäc Ñôøi vaø Söï Nghieäp Caùch Maïng   

Ch Tch H Chí Minh vi Th Đô Hà Ni (sách nh)  

Chuøa Buùt Thaùp Kieán Truùc/Ñieâu Khaéc (The Pagoda But Thap Architecture/Sculpture)  SOLD OUT

Chùa Dâu và Ngh Thut T Pháp (Dau Pagoda and the Art of Tu Phap Religion)    SOLD OUT

Chuøa Vieät Nam (2010)    SOLD OUT

Chuøa Vieät Nam Tieâu Bieåu  SOLD OUT

Coá Ño Hueá (The Former Capital of Hueá; L’ancienne capitale de Hueá)  

La Cochinchine 

The Colonial Good Life: A Commentary on Andre Joyeux’s Vision of French Indochina   

Comprendre l'Habitat de Hà Ni: Une Expérience Interculturelle de Partenariat Universitaire (Tìm Hiu Vn Đ Ca Hà Ni: Mt Kinh Nghim Liên Văn Hóa Trong Hp Tác Đi Hc;  The Habitat of Hà Ni: an Intercultural University Cooperation Project)       SOLD OUT        

The Country Life in the Red River Delta    SOLD OUT

Cuc Sng Đng Bng Sông Cu Long (Câu Chuyn ca Sáu Cng Đng)   SOLD OUT

Danh Lam X Huế (The Celebrated Pagodas of Hue; Les Célèbres Pagodes de Huế)       SOLD OUT

Di Sn Sài Gòn (Saigon Heritage)      SOLD OUT

Di Sn Sài Gòn Thành Ph H Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)  

Di Sn Văn Hóa Dòng H: Nhũng Đn Th, Lăng và Cung Đin H Nguyn Vit Nam    SOLD OUT

Di Tích Lch S Đn Hùng      

Đà Lt Mt Thi Hương Xa (Du Kho Văn Hóa Đà Lt 1954-1975)        SOLD OUT

Đà Lt và Nhũng Bí n Nam Tây Nguyên        2019年06月22日追加

Ði L Phc Vit Nam Thi Nguyn 1802-1945     SOLD OUT

Ði Tướng Võ Nguyên Giáp Trong Trái Tim Tôi (General Vo Nguyen Giap in My Heart) 

Đi Thưng Võ Nguyên Giáp - Tư Lnh ca Các Tư Lnh, Chính y ca Các Chính y (100 S Kin v V Tướng Huyn Thoi)   

Ñaùp Lôøi Soâng Nuùi: Lòch Söû Baèng AÛnh 80 Naêm (1931-2011) (Phoâng Traøo Thanh Nieân vaø Hoaït Ñoäng Ñoaøn Thanh Nieân Saøi Goøn – Gia Ñònh Thaønh Phoá Hoà Chí Minh) 

Ðất Nước Việt Nam qua Cửu Ðỉnh Huế (Biên khảo về Cửu Ðỉnh – Báu vật bằng đồng vô giá của Việt Nam)   SOLD OUT

Des Hommes Debout (Les Montagnards du Sud-Vitnam)    SOLD OUT

Đ Th Trong Di Tích ca Người Vit    2019年04月17日追加

Đi Nón – Đi Người (Life of Conical Hats – Life of Wearers)  

The Face of Viet-Nam (The Land & the People)     

Gánh Hàng Rong (Street Vendors)      SOLD OUT

Home Work (Domestic Labour in the Suberbes and Villages in and around Hanoi, Vietnam)   

Le Ñình “Maison Communale” du Vieät Nam SOLD OUT

Ðình Vit Nam (2014)     SOLD OUT

Gch Ngói và Vt Liu Trang Trí Trên Mái Thi Lý-Trn-H    2019年06月25日追加 SOLD OUT

Gesichter Vietnams      

Hanoi After the War   2019年02月15日追加   SOLD OUT

Hà Ni Hình Màu (Hà Ni En Couleurs) 1914-1917 (T Kho Lưu Tr Toàn Cu, Autochromes des Archives de la Planète)    SOLD OUT

Hanoi Life Under the Subsidy Economy 1975-1986      SOLD OUT

Hà Ni Mt Thi   

Hành Trình Thời Gian  (Cuôn tiểu sử bằng Ảnh của Ðức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Ðời thứ XII)  

Historique des Colonies Francaises: L'Indochine (édité par le Chocolat Cémoi)        SOLD OUT

H Chí Minh Biu Tượng ca Hòa Bình và Hu Ngh Gia Nhân Dân Toàn Thế Gii         SOLD OUT

H Gươm (Lac de L’Epee Restitutee Hanoi Vietnam)    

Hoa Vaên Vieät Nam Töø Thôøi Tieàn Söû Ñeán Nöûa Ñaàu Thôøi Kyø Phong Kieán   

Hueâ 1930-1960 (Photographies de Loi Nguyeân Khoa)  SOLD OUT

Hue, The Forbidden City (His Majesty Emperor Bao-Dai)    SOLD OUT

Images of Vietnam   2019年05月20日追加   SOLD OUT

Indochine (Charles Daney)   

Indochine au Bout de L’Enfance    

L’Indochine Avant L’Ouragan (1900-1920)    SOLD OUT   

L’Indochine d’Antan (Tonkin, Annam, Cochinchine, Cambodge et Laos à Travers la Carte Postale Ancienne)  SOLD OUT

L’Indochine en Carte Postales Avant L’Ouragan    SOLD OUT

L’Indochine: Histoire d’un Siècle 1843-1944 (Les Grands Dossiers de L’Illustration)     SOLD OUT

Indochine Profonde      

Kho C Hc Bin Đo Vit Nam: Tim Năng và Trin Vng    2019年06月25日追加 

Knowledge of Vietnam In the Past Through 700 Pictures (Vit Nam Trong Quá Kh Qua 700 Hình nh)       SOLD OUT

Kiến Trúc Các Công Trình Xây Dng Ti Hà Ni (1875-1945) (Traits d'Architecture, Hanoi a l'Heure Francaise (1875-1945))     SOLD OUT

Kiến Trúc Dân Gian Truyn Thng Vit Nam  SOLD OUT

Kiu Huế      SOLD OUT

Kinh Thành Huế (Tìm hiu aúa trình xây dng kinh đô Nhà Nguyn - Di sn thế gii ca Vit Nam)      SOLD OUT

Ký Ha v Đông Dương: Nam Kỳ (The Monograph of Fine Drawings of Indochina: Cochinchina;  Monographie Dessinée de l'Indochine: Cochinchine)      SOLD OUT

c Hà Ni (1950-2010) (Reminiscences of Hanoi (1950-2010))   

c Thi Bao Cp (Memories of the Subsidy Period)    SOLD OUT

Lê La Quà Vt  

Lch S Thư Pháp Vit Nam    2019年06月25日追加 SOLD OUT

The Living Cone (Conical Hat of Viet Nam; Nón Lá) 

Lược S Nước Vit Bng Tranh   

Lý Sơn Hôm Nay      2019年08月12日追加

Maisons du Viet Nam SOLD OUT

Le Même Soleil (Indochine 1945-1954)    

Mémoires du Vietnam    SOLD OUT

Mt Thiên Đường Spa     SOLD OUT


Mountains in the Sea (The Vietnamese Miniature Landscape Art of Hoøn Non Boä  

Mt Vit (V Ngt Tết Xưa)