DienThanVaNghiThuc

Đin Thn Và Nghi Thc Hu Đng Vit Nam [1] & Thánh Mu Linh Tiêm [2]

[I] Maurice Durand, [II}T chc biên son Olivier Tesier, Dch và gii thiu Ngu6n Th Hip et al; Vietnamica & École Francaise D'Extreme Orient & NXB Tng Hp Thành Ph H Chí Minh, 2019

「ヴェトナムのĐin ThnHu Đng儀式」[1]と「聖母靈籤」[2]の2冊セット
(左端は外ケース、中央が[1}、左端が[2}

以上は[1}; 以下は「2}からの画像

筆者は1914年ハノイ生まれ(〜1966)の仏語・越語の言語学者。第「[1]冊では儀式の写真82点、諸位文朝の各項目。

"Mc đích ca vic gii thiu bn "Thánh Mu Linh Tiêm" (vi bn ca Vin Vin Đông Bác c Pháp, bn chp, rp t các linh tiêm bng g sưu tm được đn bc L, Lng Sơn) kèm bn phiên âm, dch nghĩa, dch thơ, chú thích là đ các nhà nghiên cu có tư liu tra cu, so sánh và tiếp tc các công trình chuyên sâu, c v văn bn và ni dung, nhm b sung vào bng nghiên cu còn khá trng tri này.  Hơn na, hin nay mt s tư liu mc bn đang được tôn vinh như là nhng di sn văn hóa va mang tính vt th va mang tính phi vt th ca nhân loi.Bên cnh các di sn chính thng Vit Nam ta có được t mc bn triu Nguyn, mc bn lưu gi chùa Vĩnh Nghiêm hay dòng h Nguyn Huy làng Trường Lưu, huyn Can Lc, tnh hà Tĩnh...thì mc bn linh tiêm cho thy có mt s song hành gia chính s và dân gian, gia lch s và huyn thoi. Dân gian mô phng trào lưu chính thng đ lưu gi văn hóa theo cung cách riêng ca mình. Và theo như cách nói ca Lévi - Strauss, dù khoa hc có phát trin đến đâu thì lch s vn không th thay thế được huyn thoi. Phi chăng đã đến lúc chúng ta không ch tp trung vào nhng di sn có ni dung chính thng mà nên khai thác và tôn vinh thêm mt s di sn đến t ngun dân gian ngoài chính s?" (Theo Nguyn Th Hip, Phm Văn Ánh)  

190x275o, [1] 325pp, [2] 403pp, ともにSC, 2冊を収納する外ケース(厚さ58o), ヴェトナム語

 

商品番号: B5466
在庫: 
SOLD OUT
販売価格
(税込): 22,000円

Đin Thn Và Nghi Thc Hu Đng Vit Nam [1] & Thánh Mu Linh Tiêm [2]

[I] Maurice Durand, [II}T chc biên son Olivier Tesier, Dch và gii thiu Ngu6n Th Hip et al; Vietnamica & École Francaise D'Extreme Orient & NXB Tng Hp Thành Ph H Chí Minh, 2019